KWALITEIT EN KWALITEITS-BELEID


 • Met het team werken aan gelijke kansen
 • OGW, toetsen analyseren en doelen stellen
 • Eigenaarschap bereiken in je team

Met het team werken aan gelijke kansen

Veel mensen hebben gekeken naar de serie ‘Klassen’ op Human TV. In heel Nederland worden ‘Meet-ups’ georganiseerd om te praten over gelijke kansen in het onderwijs. Ongelijke kansen is al een oud probleem. Wie al wat langer in het onderwijs werkt kent zaken als de ‘gewichtenregeling’ en het ‘onderwijsstimuleringsbeleid’. Beoordelingskader Het nieuwe beoordelingskader van de inspectie houdt bij het wegen van resultaten sterk rekening met het percentage ‘achterstandskinderen’ op uw school. Weet u welke kinderen dat zijn, en vooral weet u wat deze kinderen nodig hebben om hen ‘gelijke kansen’ te bieden? Betrokkenheid bij kinderen in achterstandssituaties Werken aan gelijke kansen gaat over betrokkenheid bij kinderen in achterstandssituaties, over aandacht voor wat in coronatijd ‘kwetsbare kinderen’ is gaan heten. Hoe staat het op uw school met de aandacht voor gelijke kansen? Doet het probleem zich bij u op school voor? En zo ja wat doet u ermee en hoe gaat uw schoolteam ermee om?

Verschillende deelonderwerpen worden behandeld, zoals taalachterstand, (lage) verwachtingen van kinderen en (niet of andere) betrokkenheid van ouders. Het gaat over allochtone kinderen en over autochtone kinderen, over plattelandsproblematiek en problemen specifiek voor steden, het gaat over basiskennis en over brede ontwikkeling.

Inschrijven Met het team werken aan gelijke kansen

In twee bijeenkomsten krijgt u inzicht in de gelijke kansen problematiek. En ontdekt u wat u er wel en niet aan en mee kunt doen. Eerst kennen en dan kunnen.

OGW, toetsen analyseren en doelen stellen

Cito in januari: resultaten als thermometer, goed onderwijs als perspectief Toetsresultaten zijn een thermometer van de kwaliteit van onderwijs. Opbrengstbewust werken in plaats van opbrengstgericht. IJsselgroep organiseert rondom de toetsperiode van januari twee bijeenkomsten over het productief omgaan met toetsresultaten. Hoe analyseert u de uitkomsten? Na het analyseren gaan we in op het stellen van ambitieuze doelen. Doelen op zowel school- als groepsniveau. Zeker nu er ook gekeken wordt naar het percentage leerlingen dat op 1F en 1S-niveau uitstroomt. Hoe werkt dat? Waar baseer ik mijn doelen op? En wat kan ik doen om deze doelen te halen?

Hoe formuleert u verbetermaatregelen die leiden tot het best denkbare onderwijs?

Interessante vragen Tijdens de bijeenkomsten staan we stil bij vragen als:

 • Hoe analyseert u de resultaten en welke rapporten gebruikt u in welke volgorde?
 • Hoe haalt u uit de toetsresultaten de belangrijkste aandachtspunten voor het onderwijs?
 • Hoe analyseert u zo, dat de kinderen, noch de leerkracht de ‘schuld’ krijgen, maar dat u (het ontbreken van) de kernelementen van de succesvolle didactiek op het spoor komt?
 • Wat betekent het samen analyseren van de resultaten voor de rol- en taakverdeling tussen leerkracht, intern begeleider en directeur?
 • Hoe stelt u ambitieuze maar realistische doelen op school-, groeps- en eventueel kindniveau? Grafieken en tabellen De bijeenkomsten worden ondersteund door grafieken en tabellen uit ParnasSys (incl. Ultimview) en het computerprogramma van Cito LOVS.

Inschrijven OGW, toetsen analyseren en doelen stellen

 • Voor: wie directeuren, bouwcoördinatoren en Ib’ers
 • Prijs: € 295,- per deelnemer
 • Contactpersoon: Peter Harkink, peter.harkink@ijsselgroep.nl

Eigenaarschap bereiken in je team

Eigenaarschap is in. Maar wat is het eigenlijk? In de praktijk lijkt het te gaan over willen in plaats van moeten. ‘Willivatie’ in plaats van ‘Moetivatie’. Dat is een leuk woordgrapje, maar kan het ook? Is het niet zo dat in deze tijden van werkdruk we juist veel moeten? Plezier in het werk is een ‘aanjaag kracht’ in een organisatie. Hoe kunt u uw school zo inrichten en uw stijl van leidinggeven zo vormgeven dat willen een belangrijkere drijfveer wordt dan moeten? Aan de hand van ervaringen uit de organisatietheorie en vanuit inzichten vanuit de psychologie kijken we in deze bijeenkomsten naar de mogelijkheden om het willen vanzelfsprekender te maken. Om het plezier in het werk de overhand te geven over het moeten. We gebruiken enkele theoretische kaders. Studeren en/of praktische handvatten om meteen te doen? U bepaalt het zelf! Waar u het meest voor gemotiveerd bent! Er zijn diverse kaders bruikbaar. We kiezen er een paar uit. Over rolverdeling, motivatie en over gedragsverandering. “Niet het vele is goed, maar het goede is veel”. Praktische tips en een leidraad om uw school te ontwikkelen. Samen met gemotiveerde collega’s die hun verantwoordelijkheid willen nemen!

Inschrijven Eigenaarschap bereiken in je team

In twee bijeenkomsten krijgt u inzicht in de gelijke kansen problematiek. En ontdekt u wat u er wel en niet aan en mee kunt doen. Eerst kennen en dan kunnen.

 • Voor: wie directeuren, bouwcoördinatoren en Ib’ers
 • Prijs: € 295,- per deelnemer
 • Contactpersoon: Albert de Boer, albert.deboer@ijsselgroep.nl