SAMEN STERKER

Ieder zijn rol


Het is van groot belang om laaggeletterdheid en dyslexie niet afzonderlijk te bekijken, maar te kiezen voor een integrale aanpak. Een integrale aanpak is breed op te vatten: zowel binnen het primair onderwijs als tussen onderwijs en gemeente (en anderen, zoals ouders, bibliotheken en externe adviseurs).

Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid voor de laaggeletterde inwoners, de onderwijsachterstanden en de dyslectische kinderen. Het primair onderwijs heeft de opdracht om alle leerlingen goed te leren lezen en spellen en daarmee laaggeletterdheid te voorkomen en dyslectische leerlingen optimaal teondersteunen. Om de integrale aanpak te bereiken stellen wij in overleg met gemeenten en primair onderwijs een aanpak voor vanuit het idee: samen sta je sterker.


Rollen pakken

In elke situatie en elke fase doen andere partners aan het project mee en verschillen ook de rollen van deze partijen. Starten we met het onderwijs (niveau 1) of met de dyslexiezorg? Wanneer wordt de gemeente erbij betrokken? Er volgt nu een globale rolverdeling voor de belangrijkste partijen.

Schoolbestuur

De schoolbesturen initiƫren en bepalen dat (zo mogelijk alle) scholen deelnemen, spelen een rol ten aanzien van de betrokkenheid en het commitment en dragen de doelstellingen van het project actief uit. De besturen initiƫren samenwerkingsmogelijkheden tussen scholen en zijn gesprekspartner voor gemeenten. Ze bieden ondersteuning aan de deelnemende scholen door financiering van externe begeleiding en bijvoorbeeld de aanschaf van nieuwe methoden en/ of programma's. Ook monitoren ze de resultaten.

Schooldirecteuren

De directeuren van de scholen geven leiding aan het proces. Zij hebben inzicht in het taalbeleid van hun school, en inzicht in de stand van zaken met betrekking tot het lees- en spellingonderwijs, te beginnen met de leesopbrengsten. Onder leiding van de directeur wordt het plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd. Op schoolniveau wordt gezamenlijk met een taalspecialist alsmede een dyslexiespecialist bekeken hoe het hulpniveau 1, 2, en 3 kan worden verbeterd. Uiteraard spelen leerkrachten en interne begeleiders hierbij een belangrijke rol.

Gemeenten

De gemeenten zijn samenwerkingspartner in de VVE-fase. Samenwerking op het gebied van laaggeletterdheid geeft mogelijkheden om de laaggeletterde ouders en hun kinderen samen op weg te helpen. De gemeenten maken aanpassingen van de regels voor de vergoede dyslexiezorg mogelijk om de zorg in preventieve zin zo vroeg mogelijk op school te kunnen starten. Ook kunnen de gemeenten ter stimulering faciliterende ondersteuning bieden, bijvoorbeeld in de aanstelling van een projectleider.

Benieuwd naar hoe dit in de praktijk werkt? Lees dan de case van Gelderveste en ontdek hoe kinderen in hun TaalKracht worden gezet.