TAALKRACHT: een introductie

Huidige situatie

Scholen verzorgen lees- en spellingsonderwijs en bieden zowel extra begeleiding in de klas als intensieve (individuele) begeleiding. Pas als aan heldere criteria is voldaan, krijgt een kind externe dyslexiezorg. Ondanks alle inspanningen nemen de laaggeletterdheid en het aantal dyslectische leerlingen toe.

Waar we naar toe willen

Preventie van laaggeletterdheid en dyslexie lopen vloeiend in elkaar over. Het zijn posities aan de onderkant van geletterdheid, waarbij effectieve ondersteuning vraagt om intensieve, vroegtijdige, langdurige en doelgerichte interventies. Wanneer het lees- en spellingonderwijs optimaal is op school, blijft er slechts een gering aantal leerlingen over waarvoor kwalitatief hoogstaande, externe, vergoede dyslexiebehandeling beschikbaar is.

“TaalKracht geeft zicht op de taal- en leesontwikkeling van kinderen.”

Maatwerk in 5 stappen

Fase 0 | de start

Besturen, individuele scholen en/of gemeenten introduceren het plan en de ideeën aan alle betrokkenen.


Fase 1 | nulmeting per school

Een uitgebreide data-analyse (kwalitatief en kwantitatief) geeft inzicht in de stand van zaken op school als het gaat om het taal- en leesonderwijs en de uitvoering en opbrengsten op alle vier de zorgniveaus.


Fase 2 | plan van aanpak

Op basis van de 0-meting wordt per school een plan van aanpak opgesteld (start, vervolgstappen, externe ondersteuning, etc)


Fase 3 | Samenwerking en afstemming

Betrokken partners stemmen af en concretiseren de samenwerking.


Fase 4 | Samen aan de slag

Het plan van aanpak wordt in actie omgezet.


Fase 5 | structurele uitvoering

Uitvoering van het plan, analyse van resultaten, PDSA (Plan - Do - Study – Act)

Doel en realisatie

Het doel van TaalKracht is om laaggeletterdheid in de toekomst terug te dringen en te voorkomen dat leerlingen te snel de diagnose EED krijgen. We willen dit bereiken door het lees- en spellingonderwijs op niveau 1 en niveau 2 te verbeteren (leesbeleid, deskundigheidsbevordering, etcetera) en zo vroeg mogelijk risicokinderen goed extra (lees)onderwijs te geven en intensief te begeleiden (zorgniveau 1, 2 en 3). Voor leerlingen met EED blijft (zo vroeg mogelijk) externe hulp beschikbaar. Kortom: eerder in beeld brengen en sneller en beter handelen.

Resultaten TaalKracht: waar gaan we voor

Door samen het lees- en spellingsonderwijs te optimaliseren halen alle leerlingen betere resultaten, reduceert u de uitval en voorkomt u onnodige doorstroom naar hogere zorgniveaus.

Vier elementen maken TaalKracht uniek

Nadruk op preventie

Optimalisatie lees- en spellingsonderwijs

Eerder starten met begeleiding op school

Integrale aanpak

Voor wie

Deze aanpak is gericht op scholen uit het primair onderwijs en de voor- en vroegschoolse educatie. Opdrachtgevers zijn gemeenten, swv’s, besturen primair onderwijs en individuele scholen uit het primair onderwijs. Samen maken wij de sprong vooruit.

Partners

De effectieve aanpak TaalKracht is ontwikkeld door de volgende organisaties: IJsselgroep en Expertis Onderwijsadviseurs.